สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  

                    สาระสำคัญของร่างประกาศฯ

1. ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ ดังนี้ (1) ปรับใช้ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามประกาศของกรมป่าไม้ ในการอ้างอิงขอบเขตบริเวณที่ 2 เพื่อให้ถูกต้อง (2) ยกเว้นเกาะขนาดใหญ่ออกจากบริเวณที่ 5 (สีชมพู) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ

2. ปรับปรุงมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน หรือไม่เอื้อต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น หรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ดังนี้ (1) ยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการทำประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการดำเนินโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัย (2) ยกเว้นให้สร้างสุสานแห่งใหม่ในพื้นที่เกาะยาว ในระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า 400 เมตร ได้

3. เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นและอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com