สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้

                  1. เห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13

                  2. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ

                  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างท่าทีไทยฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

                  สาระสำคัญของเรื่อง

          1. ร่างท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำสมัยที่ 13 ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสาระสำคัญ เช่น (1) ฝ่ายไทยจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดร่วมกับประชาคมโลก (2) ฝ่ายไทยขอให้ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำขับเคลื่อนการดำเนินงานการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกความริเริ่มระดับภูมิภาคที่มีอยู่ และ (3) ฝ่ายไทยเห็นควรสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ Rapid assessment of wetland ecosystem service (RAWES) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินการให้บริการทางนิเวศของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำโดยความสมัครใจ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13 ดังกล่าวแล้ว

                  2. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13 ประกอบด้วย

                  1) หน่วยงานภายใน ทส. จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2) กรมป่าไม้ (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (4) กรมทรัพยากรน้ำ และ (5) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

                  2) หน่วยงานภายนอก ทส. จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กรมองค์การระหว่างประเทศ

                  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยข้างต้นแล้ว และมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com