สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018 และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                  2. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ) ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ

                   สาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ

                  1. มุ่งเน้นในประเด็นมหาสมุทรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติทั้งด้านการเดินเรือ/การขนส่งทางทะเล ท่าเรือ ประมง ท่องเที่ยว พลังงานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชีววิทยาทางทะเล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

                  2. ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จาก Blue Economy อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการลงทุน โดยในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องมหาสมุทรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วย

                  3. เพื่อรับรู้ถึงบทบาทสำคัญขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization - IMO) ในการออกกฎระเบียบด้านการเดินเรือและการส่งเสริมให้การเดินเรือมีความปลอดภัย มั่นคง และมีประสิทธิภาพในทะเลที่สะอาด และตระหนักถึงความก้าวหน้าของ IMO ในการรับรองยุทธศาสตร์ว่าด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ รวมถึงการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา International Convention of the Control and Management of ships’ Ballast Water and Sediments (BWM) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

                  4. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อบูรณาการด้านการกำกับดูแล/การดำเนินกิจการต่าง ๆ ด้านมหาสมุทรโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รัฐบาล ประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเอ็นจีโอ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

                  5. ให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลมหาสมุทร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Blue Economy, Green Shipping และ Port Tech Clusters

ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ จะมีการรับรองโดยรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com