สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

                  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

                  2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

                  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วส่งผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

                  4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

                  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

                  1. กำหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร ที่คำนึงและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

                  2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาด ตลอดจนกำหนดการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการดำเนินการอนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุน

                  3. กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” รวมทั้งการกำหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประกอบการประชุม การปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดการประชุม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                  4. กำหนดเป้าหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบบการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

                  5. กำหนดเกี่ยวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในการจัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เสนอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนและอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจัดประชุมสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน

                  6. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สำนักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานฯ

                  7. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการจัดสรรเงินจากกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมาสนับสนุนการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com