สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailandคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                    1. เห็นชอบต่อโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand

                    2. เห็นชอบให้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามร่วมกับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ประเทศไทย ในร่างเอกสารโครงการ (Project Document) และร่างข้อตกลงร่วม (Standard Letter of Agreement) ของโครงการดังกล่าว (ตามข้อ 1)

                    ทั้งนี้ ให้ ทส. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และหากภายหลังมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวให้ ทส. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในโอกาสแรกและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

                    สาระสำคัญของเรื่อง

                    ทส. รายงานว่า

                    1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือ GEF ในรอบที่ 6 (GEF-6) โดยมี UNDP เป็นหน่วยงานผู้แทนของ GEF (GEF Agency) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการรับรองจาก ทส. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับประเทศ (GEF Operational Focal Point) และได้รับแจ้งผลการอนุมัติเอกสารโครงการดังกล่าวจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เป็นจำนวนเงิน 4,018,440 ดอลลาร์สหรัฐ

                    2. โครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นที่ประเด็นของงาช้าง นอแรด เสือ และลิ่น โดยการเสริมสมรรถนะและสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างโครงการที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สาธิต ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการจะดำเนินการในขอบข่าย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การพัฒนาความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (2) การเสริมสมรรถนะของผู้บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (3) การลดอุปสงค์ต่อสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า และ (4) การจัดการความรู้

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com