สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะฯ


เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม)

                  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                    ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นการกำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากบริเวณที่ดินดังกล่าวประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและมีค่า มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าพรุ ป่าชายเลน  ป่าชายหาด แนวปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางนาที่มีลำต้นขนาดใหญ่ มากกว่า 6,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ สมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม ด้วยการกำหนดให้บริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 19,960 ไร่   ซึ่งได้ปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม โดยกันพื้นที่สำหรับการเดินเรือในการทำประมงพื้นบ้านและกันพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยแล้ว

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com