สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างฯ


เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                  2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ

                  สาระสำคัญของร่างบันทึกทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

                  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด

                  หลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคั่งต่อสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งจีนและไทย และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้กองทุน

                  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอณุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

                  ขอบเขตความร่วมมือ ดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งจัดฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมโครงการ วิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล

                  ระยะเวลาของความร่วมมือ มีระยะเวลา 5 ปี จากวันที่มีผลบังคับใช้ (วันที่ลงนาม) และจะขยายระยะเวลาการบังคับใช้โดยอัตโนมัติในทุกๆ 5 ปี เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน ไปยังอีกฝ่ายการบอกเลิกข้อตกลงฯ จะไม่มีผลต่อข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใดๆ ที่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามร่างบันทึกความเข้าใจนี้

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com