สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                  1. กำหนดบทนิยามคำว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “ผู้ก่อกำเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “คัดแยก” “การแยกชิ้นส่วน” และคำว่า “จุดแยกทิ้ง” เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย

                  2. กำหนดห้ามดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                  3. กำหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดำเนินการในการเก็บ การขน การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รวมทั้ง กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน

                  4. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ ขน และกำจัดหรือแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย เช่น ต้องจัดให้มีสถานที่ ห้องน้ำ ห้องสุขา จัดให้มีการตรวจสุขภาพ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

                  5. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ ขน และกำจัดหรือแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขด้านสุขลักษณะตามที่กำหนด

                  6. กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องคัดแยกใส่ในภาชนะบรรจุตามที่กำหนด ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวม รวมถึงกำหนดสุขลักษณะที่ต้องดำเนินการในสถานที่พักรวม

                  7. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตที่ดำเนินการรับขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จากจุดแยกทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้หรือจากสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพื่อนำไปกำจัดต้องจัดให้มียานพาหนะสำหรับขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ถูกสุขลักษณะและดำเนินการขนอย่างถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  8. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตที่ดำเนินการรับทำการกำจัด ต้องจัดให้มีการสถานที่พักรวมเพื่อรอการกำจัดและกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และต้องดำเนินการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com