ต่อ-เติม-แต่ง แม่แจ่มโมเดล ด้วยศาสตร์พระราชา


นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายประชารัฐ จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อต่อ-เติม-แต่งแม่แจ่มโมเดลด้วยศาสตร์พระราชา

    โดยชักชวนเครือข่ายจิตอาสากว่า 900 คน นำซังข้าวโพดมาห่มดิน ราดด้วยน้ำหมักรสจืด ได้ประโยชน์ 3 ต่อ ลดปริมาณซังข้าวโพด เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ หยุดปัญหาหมอกควัน ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4 พันล้านบาท

     ด้วยปัญหาหมอกควันจากการเผาซังข้าวโพดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการในหลายปีที่ผ่านมา คือ การลดปริมาณตอซัง ด้วยการประกาศ 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน และมาตรการยั่งยืนโดยการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ

     และอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญคือ การรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของดิน โมเดลดังกล่าวรู้จักกันในนาม แม่แจ่มโมเดล

     ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการ แม่ แจ่มโมเดล ในปี 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่จุดวัดความร้อนที่แม่แจ่มต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ สามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอตลงไปได้กว่า 90% จากที่เคยเกิดราว 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด สำหรับในปี 2561 นี้ได้ตั้งเป้าพัฒนาคน โดยการระดมจิตอาสาทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคม ศาสนาเข้าร่วมลงมือทำไปพร้อม ๆ กับการกระตุ้นให้กำลังใจ

    โดยมุ่งปรับวิธีคิดของแกนนำชาวบ้านที่มีความสนใจและเยาวชนในระดับโรงเรียน ต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนให้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ลงปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

     ที่สำคัญปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมอีกประการคือ ปัญหาหมอกควัน จากการเผาทำลายซังข้าวโพดซึ่งมีปริมาณเป็นจำนวนมาก เฉพาะ อำเภอแม่แจ่มพบว่ามีซังและเปลือกข้าว โพดรวมกันถึง 95,000 ตัน ผลกระทบเรื่องหมอกควันส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนทั้งภูมิภาค และสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศ ซึ่งพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามหาแนวทางเพื่อแก้ไข

    และลดปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลง จึงริเริ่มโครงการ คืนชีวิตให้แจ่ม

    ซึ่งเป็นโครงการที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาส่งเสริมและให้ความรู้ เพื่อปลูก จิตสำนึกให้แก่ชุมชนทั้งเกษตรกร เยาวชนและคนในพื้นที่เพื่อให้คนอยู่กับป่า ให้ป่าอยู่กับคนได้อย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตที่เป็นสุขและสังคมที่น่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป.

ที่มา : เดลินิวส์ วันที่ 14 มีนาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com