สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ.2561-2565)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) (พ.ศ. 2561 -2565)

                  2. ให้ กต. มีหนังสือแจ้งยืนยันการเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว

                   สาระสำคัญของร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมและโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงานที่ได้รับการรับรองแล้วในกรอบการประชุม EAS รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม EAS ในสาขาความร่วมมือหลัก 6 สาขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขและโรคระบาด การจัดการภัยพิบัติ ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และสาขาความร่วมมือที่สำคัญอีก 3 สาขา ได้แก่ การค้าและเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือทางทะเล

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com