สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ


เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบให้ อก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)

                  2. เห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO

                  3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

                  สาระสำคัญของการดำเนินโครงการ

                  อก. ร่วมกับ ธพว. และ UNIDO จัดทำโครงการ Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับผิดชอบการกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม ธพว. รับผิดชอบให้บริการด้านสินเชื่อแก่ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือที่สนใจเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ และ UNIDO ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และติดตามตรวจสอบโครงการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่                        

                              1. การวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม SMEs ของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดและนำเสนอคำแนะนำนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนักและเผยแพร่ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนด้านการเงิน

                            2. การเสริมสร้างขีดความสามารถและการดำเนินโครงการเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม SMEsโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                            3.การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมเป็นระยะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com