สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช...เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1.       เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทส. แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

2.       อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีใน

ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

                  ขอบเขตความร่วมมือต่าง ๆ มีดังนี้

- แลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสายงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองและชุมชนท้องถิ่น

- พัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุม เชิงปฏิบัติการ และการฝึกงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการใหม่ ๆ

- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วม โดยการแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ

- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน การพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการป้องกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com