สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                    1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 (Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS EMM) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 3) (พ.ศ. 2561-2565) (ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ) และ (2) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)

                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จำนวน 2 ฉบับ ดังกล่าวในการประชุม GMS EMM ครั้งที่ 5 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

                    3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน 2 ฉบับ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม

          สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จำนวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุม GMS EMM ครั้งที่ 5 มีดังนี้

                    1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS ภายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งได้ดำเนินการโดยการทบทวนนโยบายหรือความต้องการการเร่งด่วนของแต่ละประเทศใน GMS นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมทางการเงินโลกลำดับความสำคัญของการลงทุน กฎเกณฑ์การให้การสนับสนุนทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมและกองทุนภูมิอากาศโลก โดยร่างกรอบยุทธ์ศาสตร์และแผนฯ มุ่งเน้นแผนงานที่ประกอบด้วยขอบเขตการสนับสนุน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐาน 2) การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศบริการ (ประโยชน์ที่ธรรมชาติมอบให้ เช่น อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ) 3) การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

                    2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมใน GMS ภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน  ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

                              1. ยอมรับพันธสัญญาที่สำคัญระดับโลกที่ผ่านมาล่าสุดและโอกาสต่าง ๆ ที่นำเสนอเพื่อความพยายามร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกต่อไป และเน้นย้ำคำมั่นร่วมกันในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม

                              2. สนับสนุนแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพที่ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพการจัดการบริการด้านระบบนิเวศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเข้าไปจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

                              3. รับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ และสนับสนุนเจตนาเชิงกลยุทธ์ของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนที่เน้นทางภูมิศาสตร์ของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจใน GMS และการดำเนินโครงการของกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค

                              4. ขอให้การประชุมสุดยอดผู้นำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 6 สนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ และการผนวกโครงการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคในปี พ.ศ. 2565

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com