สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560)


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กษ. กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

                   สาระสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                            1. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์

          2. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลายและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

                    3. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ในเขตภาคกลาง

                    4. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุลระหว่างการใช้น้ำการเก็บกักน้ำ การสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาค

                    5. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งรับน้ำเมื่อเกิดฤดูน้ำหลาก

                    6. เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนา

                   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด 2. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริหาร จัดการน้ำ  และ 4. ด้านการบริหาร ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

ที่มา : http://www.thaigov.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com