สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....



คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

                  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                  1. กำหนดบทนิยามคำว่า “แนวชายฝั่งทะเล” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย

                  2. กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่น่านน้ำโดยรอบเกาะดังกล่าว ภายในเส้นล้อมรอบตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ณ จุดพิกัดในระบบยูทีเอ็ม WGS 84 หรือระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

                  3. กำหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

                            (1) บริเวณที่ 1 พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเข้าไปในแผ่นดินของเกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก

                            (2) บริเวณที่ 2 พื้นที่ตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดลงมาจนถึงแนวปะการังธรรมชาติเป็นไปตามแผนที่แนบท้าย

                            (3) บริเวณที่ 3 พื้นที่น่านน้ำทะเลถัดจากบริเวณที่ 2 ออกไปภายในบริเวณพื้นที่ตามจุดพิกัดที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้

                  4. กำหนดให้ภายในพื้นที่ตามข้อ 3. ห้ามกระทำหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย การทำประมง การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

                  5. กำหนดให้การเดินเรือในพื้นที่ตามข้อ 3. ให้เป็นไปตามเส้นทาง ระเบียบและมาตรฐานที่คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด

                  6. กำหนดให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ตามข้อ 3.(1) และ (2) ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศกำหนด

                  7. ให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแลและออกหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะกระ หรือแต่งตั้งคณะทำงานอื่นใดเพื่อปฏิบัติงานตามที่จำเป็น โดยรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา : http://www.thaigov.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com