สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

                            1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                            2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว

(ทั้งนี้ จะมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญ (General Conference : GC) สมัยที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย)

                  สาระสำคัญของร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

                  การดำเนินการ 

                            ดำเนินความร่วมมือในสาขาที่ดำนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ

                            1) การดำเนินการของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

                            2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียนนาม

                            3) การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม

                            4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

                            สร้างความร่วมมือเพิ่มเติม โดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO ในสาขาที่จะริเริ่มดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

                            1) ความร่วมมือกับ สกรศ.

                            2) เทคโนโลยีแกนหลักใหม่ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

                            3) โรงงาน 4.0

                            4) การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                            5) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

                            6) การแสวงหาโอกาสในการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการลงทุน (Investment and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย

                  ประโยชน์ที่จะได้รับ

                            1. ไทยและ UNIDO จะร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

                            2. ไทยและ UNIDO จะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือต่อไปกับ UNIDO ในการจัดตั้ง ITPO เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

ที่มา : http://www.thaigov.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com