สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....

                  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

                  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                  2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุจำเป็นหรือสภาพความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตที่จำเป็นจะต้องออกประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุ้มครองที่จะกำหนดบทพื้นฐานทางวิชาการต่อไป

                  3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

                  สาระสำคัญของร่างประกาศ

                  1. กำหนดคำนิยาม คำว่า “แนวชายฝั่งทะเล” “ชายหาด” “ประมงพื้นบ้าน” “ประมงพาณิชย์” “การถมที่ดินในทะเล” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

                  2. กำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี และพื้นที่น่านน้ำในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

                  3. กำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง การห้ามกระทำหรือกิจการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติในพื้นที่น่านน้ำทะเล พื้นที่สันทราย พื้นที่ในแผ่นดิน และพื้นที่เกาะ

                  4. กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่ ให้ทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                  5. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษา การอนุรักษ์ การปกป้อง การฟื้นฟูบูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  6. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกรณีต่าง ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                  7. กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ 5 ปี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com