สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

                  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้ากากกัมมันตรังสี หรือใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่สามารถปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

                  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่หลักในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการดำเนินการของตน

                  4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสีเป็นไปด้วยความปลอดภัย สามารถป้องกันอันตรายจากผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

                  5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยับยั้ง การป้องกัน การตรวจจับ การหน่วงเวลา และการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย

                  6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อให้การกำกับดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตให้มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com