สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

                    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 11 ฉบับ

                  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและวิจัย จัดทำเอกสารรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด

                  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบแผนการเริ่มดำเนินการเพื่อทดสอบโครงสร้าง ระบบและส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

                  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะขอเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องยื่นคำขออนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และยื่นแผนการเลิกดำเนินการก่อนหยุดดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่จำเป็น

                  4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตลอดอายุใบอนุญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยคำนึงถึงขนาดและประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และวิธีการนั้นต้องเป็นไปตามที่กำหนด

                  5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินในขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตในแต่ละประเภท และศักยภาพดังกล่าวต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินการตามอายุของใบอนุญาตแต่ละประเภท

                  6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการดำเนินการเพื่อนำวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมสำรวจปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถนำวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมสำรวจปิโตรเลียมได้ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการตกค้างของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมสำรวจปิโตรเลียมเพื่อนำวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมสำรวจปิโตรเลียม

                  7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์และผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการใช้งานและการจัดเก็บ การค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือถูกลักไป รวมทั้งจัดให้มีระบบการคุ้มครองทางกายภาพ

                  8. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ที่จะก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

                  9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

                  10. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนด

                  11. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งต้องทบทวนและปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com