สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนฯ


เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำเซินเจิ้น

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำเซินเจิ้นและอนุมัติให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

                  2. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ ทส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันในด้านป่าชายเลน ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าชายเลนโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ ระหว่างภาคีสามฝั่ง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com