สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิ


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environment ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

2. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว

4. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร


สาระสำคัญของร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแลการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก
 เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการยืนยันคำมั่นที่จะดำเนินการตามพันธกรณีระดับโลกที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นต้น และยังพยายามร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งและประสานงานขององค์กรสหประชาชาติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก


องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุม
Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environmentประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2) ผู้แทน ทส. (3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และ(4) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : http://www.thaigov.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com