สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                 1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน พ.ศ. 2559 – 2563 และร่างแผนดำเนินงานอาเซียน – สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2560 – 2563

                 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองเอกสารจำนวน 3 ฉบับดังกล่าว

                 3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างเอกสารจำนวน 3 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                    สาระสำคัญของร่างเอกสาร 3 ฉบับ มีดังนี้

          1. ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016 - 2025) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนงานและกรอบดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่เป้าหมายแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 : ASCC Blueprint 2025) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรองใน 7 สาขา ได้แก่ 1) การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย 2) สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 3) การจัดการทรัพยากรน้ำ 4) สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) สารเคมีและของเสีย และ7) สิ่งแวดล้อมศึกษา [และการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน]

          2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน –จีน พ.ศ. 2559 -2563 (ASEAN-China Environmental Cooperation Action Plan 2016 - 2020) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการตามยุทธศาสตร์อาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2563 ให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) การหารือแลกเปลี่ยนด้านนโยบาย (2) การจัดการข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนและจีนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ (4) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และ (5) อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          3. ร่างแผนดำเนินงานอาเซียน-สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2560 – 2563 (ASEAN-UN Action Plan on Environment and Climate Change 2017 – 2020) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับสหประชาชาติต่อการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาเซียน และมีสาระสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพพร้อมผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 สาขา (ตามร่างข้อ 1) และมุ่งหวังว่าผลลัพธ์ของแผนดำเนินงานดังกล่าวจะผลักดันให้อาเซียนไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง รวมถึงร่วมผลักดันการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ร่วมกัน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com