สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

                1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ (GMS Strategy for Promoting Safe and Environment-Friendly Agro-based Value Chains 2018-2022, and Siem Reap Action Plan หรือ GMS SEAP Strategy and Action Plan) และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 (Joint Ministerial Statement) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กษ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

                 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1.

             สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ มีแนวทางการดำเนินการ 4 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบาย นโยบายมาตรฐานและการปฏิบัติที่สอดคล้องกันเพื่อเอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนด้านห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SEAP) 2. โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับห่วงโซ่คุณค่า SEAP ที่บูรณาการกันในระดับภูมิภาค 3. ความรู้ ระบบการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าSEAP ที่ดีขึ้น และ 4. การตลาด แนวทางการตลาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมชื่อเสียง GMS ในฐานะผู้นำระดับโลกด้าน SEAP

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com