สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีนฯ


เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2560 - 2564)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2560 – 2564)

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกวาจาดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญของร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ มีดังนี้

1. ร่างบันทึกวาจา (Proces Verbal) เป็นการสรุปเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งส่งเสริมและกระชับมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันในความร่วมมือทุกสาขาและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมฯ (พ.ศ.2560 – 2564)

2. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ยังคงมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 2 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายสาขาความร่วมมือเพิ่มเติม 3 สาขา ตามข้อเสนอของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาสื่อและประชาสัมพันธ์ รวมเป็น 20 สาขา ประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการทหาร 3. ด้านความมั่นคง 4. เศรษฐกิจและการค้า 5. การลงทุน 6. การเงินและการธนาคาร 7. เกษตรกรรม 8. อุตสาหกรรม 9. คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 10. พลังงาน 11. การท่องเที่ยว 12. วัฒนธรรม 13. การศึกษา 14. สาธารณสุข 15. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน 16. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 17. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19. สื่อและประชาสัมพันธ์ 20. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com