ไทย เตรียมเปิดเวทีถก 'อาเซียน-อียู' ระดมสมองจัดการปัญหาขยะทะเล


ทส. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระดมสมองผู้แทนรัฐบาล ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั่ว "อาเซียน-อียู" จัดการปัญหาขยะทะเล 22-23 พ.ย.นี้ ที่ภูเก็ต " "บิ๊กเต่า" สั่งเปิดเวทีประชารัฐขจัดขยะทะเล ทำโรดแม็ปของไทย เสนอนานาชาติ...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะทางทะเล เป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านอื่นๆ ทั้งการเดินเรือ การประมง ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง ขณะที่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีแนวชายฝั่งติดทะเล ซึ่งประเทศไทยได้มีถ้อยแถลงต่อที่ประชุม The Ocean Conference ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเสนอถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการควบคุมดูแลไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเลขณะที่ในการประชุมร่วมกันของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment : AWGCME) เมื่อวันที 1-12 พ.ค. 2560 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้มีมติสำคัญ ขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ASEAN-EU Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” เพื่อเป็นเวทีหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาขยะทะเล

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ใช้งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียมการประชุม ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดที่จะจัดการประชุมที่ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2560 โดยจะจัดประชุม Conference เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นด้านนโยบายและแผนการจัดการขยะของอาเซียน รวมทั้งการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะทะเล การสัมมนาคณะทางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการลดปัญหาขยะทะเล กิจกรรม Beach Clean-up การแสดงนิทรรศการ และประกวดภาพถ่าย โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือประมาณ 100 คนอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเนื้อหาและข้อเสนอของประเทศไทย จึงมอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุม “ประชารัฐขจัดขยะทะเล” ในช่วงปลายเดือน ส.ค. 2560 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายบริษัท ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรด้านการวิจัย ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันในการหาแนวทางลดขยะทะเลทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจะมีโรดแม็ปที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมนานาชาติ ASEAN-EU ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาขยะทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com