สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยฯ


เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทย และ ทส. แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ ก่อนการลงนามหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ ทส. พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคู่ภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ขอบเขตของความร่วมมือ
 1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2) นโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การป้องกันและควบคุมมลพิษ และการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการดำเนินงานภายใต้ความตกลงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 7) การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) การเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ 9) การพัฒนารูปแบบการสำรวจระยะไกล 10) การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลในเรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สังคมและชุมชน 11) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 12) สาขาอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน

รูปแบบความร่วมมือ  1) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ 2) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของคู่ภาคี 3) การจัดสัมมนา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม 4) การแลกเปลี่ยนการวิจัยและหลักการต่าง ๆ 5) การพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com