สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยฯ


เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ก่อนการลงนามหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ ทส. พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ คู่สัญญาจะร่วมมือกันภายในกรอบของบันทึกความเข้าใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค การพึ่งพาซึ่งกันและกันรวมทั้งผลประโยชน์ร่วมกันและคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ

รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งข้อมูลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การจัดการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการวิจัย และเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) การเตรียมการจัดให้มีการวิจัยร่วม การทำการทดลอง การแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ/เชิงเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและแลกเปลี่ยนผลการศึกษาและการทดลอง (4) การจัดประชุมร่วม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและการจัดนิทรรศการ และ (5) ความร่วมมือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com