กรมอนามัย ผนึกภาคีเครือข่าย ชวนคนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะลดใช้พลังงาน


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ชักชวน ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day และ GREEN Building เช่น การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560” ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีผลจากสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ Big Cleaning Day และ GREEN Building ด้วยการคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย สุขอนามัยดี รวมถึงการใช้นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย และมีพลังที่เข้มแข็งพร้อมต่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงต่อไป

“นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้กำหนดจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในหัวข้ออนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชันษาครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และทรงเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวหน้าเท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ภายในงานมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560–2564 พิธีมอบรางวัล “Princess Environmental Health Awards” องค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รางวัลออกแบบสื่อแอนิเมชันในหัวข้องานอนามัยสิ่งแวดล้อม การฟังบรรยายและเสวนาวิชาการ และชมนิทรรศการอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com