สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม


เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM)

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและมอบหมาย ทส. โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ประสานกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

                    สาระสำคัญของร่างดังกล่าวเช่นเดียวกับร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม คือ เป็นการจัดตั้งกลไก JCM เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำระหว่างกัน โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุน และการใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ระบบ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำในการบรรลุการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำในประเทศไทย และมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม โดยแก้ไขข้อ 11 ของความตกลงฯ เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินงานกลไก JCM ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 (ค.ศ. 2030)

                    ทั้งนี้ ประโยชน์ของการขยายระยะเวลามความตกลง ฯ จะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น จะทำให้เกิดการลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยรวม ประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย ช่วยลดมลภาวะและช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในบางสาขา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังไม่มีเทคโนโลยีนั้นในประเทศไทย โดยมีผลกระทบที่สำคัญคือ การนำเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์   จะทำให้ไทยต้องพึ่งพาฝ่ายญี่ปุ่นเช่นเดียวกับการนำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

  ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com