สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ท่าทีไทยในการประชุมUnited Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติท่าทีไทยสำหรับการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14

2. เห็นชอบร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action

3. เห็นชอบร่างเนื้อหาคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศ

4. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action และร่างเนื้อหาคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่

การประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 (เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและกระตุ้นนวัตกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการแสดงท่าทีว่า ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประชาคมไทยมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนตามเป้าประสงค์ต่าง ๆ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การประมงยั่งยืน 2) หัวข้อมลพิษทางทะเล และ 3) หัวข้อการบริหารจัดการ ปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action ซึ่งมีรูปแบบเป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาลโดยเป็นเพียงกรอบกว้างเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ให้ได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ การประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิยอร์ก

  ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com