สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564–2573


เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564–2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021–2030)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564–2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021–2030) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนที่นำทาง ฯ จะเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยจะดำเนินการใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นสาขาที่แผนหลักของหน่วยงานมีความพร้อม และมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. 2573 ทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt– CO2e) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายการลดที่ร้อยละ 20 หรือที่ 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ เป็นกรอบการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ร้อยละ 20–25 จากกรณีดำเนินการปกติจึงจำเป็นต้องได้รับการผลักดันจากระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเพื่อระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวได้

  ที่มา : http://www.thaigov.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com