สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้งฯ


เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้


1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น

2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้ กษ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

สาระสำคัญของแถลงการณ์ฯ เป็นการกำหนดรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง การคงสถานะความเป็นรัฐเจ้าของตลาดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ถูกกฎหมายโดย (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการแสวงหาประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (2) สนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (3) เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน (4) พิจารณาระบบสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทำประมงที่น่าสงสัยหรือถูกตัดสินว่ากระทำผิดกฎหมาย (5) กระตุ้นให้มีการใช้มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (6) ทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบความร่วมมือในการกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยมุ่งสู่มาตรการการบริหารจัดการในระดับโลก (7) ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงเอกสารข้อมูลการจับสัตว์น้ำ และการรับรองการจับสัตว์น้ำระดับพหุภาคี รวมทั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมงทั่วโลก

  ที่มา : http://www.thaigov.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com