สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asiaฯ


เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบเอกสารโครงการScaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และอนุมัติให้ ทส. ดำเนินโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asiain Thailand (2015-2019) โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ

2.เห็นชอบบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย และให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia: PEMSEA)

3.มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจ (Full Powers) ในการลงนามบันทึกความตกลงฯ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม

4.ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของบันทึกความตกลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1.โครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia เป็นโครงการต่อยอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก โดยขยายพื้นที่ดำเนินโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปยังจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 5 (GEF 5) โดยมีแผนการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการด้านการเงินที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในส่วนกิจกรรมมีการวางแผนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม การควบคุมปัญหามลพิษ และการป้องกันปัญหาจากการขนส่งทางทะเล สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีโครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรมมชาติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้ และการศึกษาดูงาน โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่หรือส่วนกลางที่เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนด้านวิชาการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย ณ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อระดมความคิดเห็นและปรับปรุงแผนการดำเนินงานสำหรับประเทศไทย

2.(ร่าง) บันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2557-2562 เป็นบันทึกความตกลงระหว่าง ทส. และ PEMSEAResource Facility (PRF) มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานโครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (2015-2019) ตามกฎหมายภายในประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com